தாங்கல்

  • Energy Consuming Hydraulic Buffer

    ஆற்றல் நுகர்வு ஹைட்ராலிக் தாங்கல்

    உங்கள் தொடர் எலிவேட்டர் எண்ணெய் அழுத்தம் இடையகங்கள் TSG T7007-2016, GB7588-2003+XG1-2015, EN 81-20: 2014 மற்றும் EN 81-50: 2014 விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப உள்ளன. இது லிஃப்ட் ஷாஃப்டில் நிறுவப்பட்ட ஆற்றல் நுகர்வு தாங்கல் ஆகும். காருக்கு அடியில் நேரடியாகப் பாதுகாப்புப் பாத்திரத்தை வகிக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் மற்றும் குழியில் எதிர் எடை.